19 dolog, amit minden édesanya meg kell tanítson a fiának!

1. Spor­tolj!

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangját

Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. Pisilj óvatosan!

Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

4. Taka­ré­kos­kodj!

Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá!

5. Engedd meg, hogy bemu­tas­sam a mosogatógépet!

Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket!

6. Legyen hited!

Higgy, és légy szel­lemi vezető!

7. Ne legyél verekedős!

Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad!

8. Tanulj!

A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9. Bánj ked­ve­sen a nőkkel!

Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb, ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

10. Adj magadra és legyél büszke a külsődre!

11. Legyél erős és gyen­géd is egyben!

12. Egy nő bár­mire képes, amire te

Vagyis épít­heti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13. A kérem és a köszö­nöm hasz­nos kifejezések.

14. A kor­társ nyo­más félel­me­tes dolog

Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak!

15. Virá­got venni szí­ved válasz­tott­já­nak csak úgy: min­dig jó ötlet.

16. Jobb ked­ves­nek lenni, mint ha min­dig neked van igazad.

17. Min­den hely­zet­ben őrizd meg a humorérzéked!

18. Válassz jól feleséget!

A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

19. Ne felejts el felhívni!

Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.